აბონენტად რეგისტრაციის შეცვლა

განმცხადებლის საყურადღებოთ!

მიმწოდებელი/განაწილების ლიცენზიანტი ვალდებულია , დაუყონებლივ დაარეგისტრიროს განმცხადებლის მიერ წარდგენილი ნებისმიერი სახის წერილობითი განცხადება(განაცხადი)

მიმწოდებელი/განაწილების ლიცენზიანტი ვალდებულია აბონენტად დაარეგისტრიროს ის პირი, რომელიც ამ წესების შესბამისად. ბუნებრივი გაზის მომარაგებისას, სარგებლობს (ან ისარგებლებს) მისი მომსახურეობით. დაუშვებელია ბუნებირვი გაზის მიმწოდებლის ან განაწილების ლიციენზიატის მიერ მოხმარებლის დავალიანების გადაკისრება სხვა მომხმარებელზე, ამ უკანასკნელის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

პირს, მის მიერ უძრავი ქონების დროებით სარგებლობის შემთხვევაში, ამ უძრავი ქონების მესაკუთრის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში, უფლება აქვს, მოითხოვოს აბონენტად რეგისტრაცია.

მიმწოდებელი/განაწილების ლიცენზიანტი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ პირის მიერ მის დეპოზიტზე თანხის შეტანა და დარიცხული დავალაიანების სრულად დაფარვა (დარიცხული დავალიანების სრულად გადახდა შეიძლება მოითხოვოს, თუ ამ დროებითი მფლობელის რეგისტრაცია იწვევს იმ აბონენტის რეგისტრაციის გაუქმებას, რომელსაც ერიცხება დავალიანება)

თუ აღნიშნული განაცხადის ჩაბარებიდან ერთი საათის განმავლობაში განმცხადებელი არ მიიღებს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას განაცხადის რეგისტრაციის თარიღისა და ნომრის მითითებით, განმცხადებელმა , პირველ რიგში, უნდა მიმართოს მიმწოდებელი/განაწილების ლიცენზიანტს ცხელი ხაზის მეშვეობით და მოითხოვოს შესაბამისი მონაცემები. პრობლემური საკითხი დაუყოვნებლივ მოუგვარებლობის შემთხვევაში, განმცხადებელი უფლებამოსილია, დარღვევაზე შემდგომი რეაგირების მიზნით, მიმართოს მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველს (თბილისი. ა.მიცკევიჩის ქუჩა N19l;ტელ.№(+995322)2 42 01 90).


ცვლილების მსურველის (განმცხადებლის) ძირითადი ინფრომაცია
მომხმარებული ბუნებრივი გაზის საფასურის გადახდაზე პასუხისმგებელი პირი
დამატებითი ინფორმაცია
განაცხადში მოცემული ჩემი პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი და ელ.ფოსტის მისამართი
თანდართული დოკუმენტაცია
ჩვენს შესახებ

დიდი დიღმის გაზი უკვე რამოდენიმე წელია რაც ერთგულად ემსახურება თავის კლიენტებს და ზრუნავს სერვისის დახვეწასა და გაუმჯობესებაზე

გამოწერა

მიიღეთ განახლებები და შეთავაზებები..