ახალი მომხმარებლის მიერთება

განმცხადებლის საყურადღებოთ!

განაწილების ლიცენზიანტი ვალდებულია , დაუყონებლივ დაარეგისტრიროს განმცხადებლის მიერ წარდგენილი ნებისმიერი სახის წერილობითი განცხადება(განაცხადი)

"ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ" განაცხადი დამტკიცებულია კომისიის 2014 წლის 31 ოქტომბრის N43/3 გადაწვეტილებით. განმცხადებელი არ არის ვალდებული, მიაწოდოს განაწილების ლიცენზიატს რაიმე დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტი გადრდა იმისა, რაც გათვალისწინებულია კომისიის მიერ დამტკიცებული განაცხადის ფორმით.

განაცხადთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეტყობინება ხდება ელექტრონული ფორმით, მომხმარებლის მიერ განაცხადში მითითებულ ძირითად და ალტერნატიულ ნომრებზე ან/და ელექტრონულ მისამართზე.

თუ აღნიშნული განაცხადის ჩაბარებიდან ერთი საათის განმავლობაში განმცხადებელი არ მიიღებს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას განაცხადის რეგისტრაციის თარიღისა და ნომრის მითითებით, განმცხადებელმა , პირველ რიგში, უნდა მიმართოს განაწილების ლიცენზიანტს ცხელი ხაზის მეშვეობით და მოითხოვოს შესაბამისი მონაცემები. თუ პრობლემური საკითხი დაუყონებლივ არ მოგვარდა, განმცხადებელი უფლებამოსილია, დარღვევაზე შემდგომი რეაგირების მიზნით, მიმართოს მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველს (თბილისი. ა.მიცკევიჩის ქუჩა N19l;ტელ.№(+995322)2 42 01 90).

მიერთების მსურველის (განმცხადებლის) ძირითადი ინფრომაცია
მიერთების მსურველის (განმცხადებლის) საკონტაქტო ინფრომაცია
მისაერთებელი ობიექტის (საცხოვრებელი ადგილის, საწარმოს, ან სხვა ობიექტის) რეკვიზიტები, სადაც უნდა მოხდეს გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება და გაზმომარაგება:
მომხმარებული ბუნებრივი გაზის საფასურის გადახდაზე პასუხისმგებელი პირი
განცხადებაზე თანდართულია საცხოვრებელი ბინის, საწარმოს ან ობიექტის მესაკუთრის წერილობითი თანხმობა
სხვა თანდართული დოკუმენტაცია (სურვილის შემთხვევაში)
ჩვენს შესახებ

დიდი დიღმის გაზი უკვე რამოდენიმე წელია რაც ერთგულად ემსახურება თავის კლიენტებს და ზრუნავს სერვისის დახვეწასა და გაუმჯობესებაზე

გამოწერა

მიიღეთ განახლებები და შეთავაზებები..